E-mail: contact@arc.com

EN FR PT

KVKK BAŞVURU FORMU

EVGER EV GEREÇLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SİLİNMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ,

YOK EDİLMESİ KONULARIYLA İLGİLİ HAKLARINIZI KULLANMAK İÇİN

AŞAĞIDAKİ DÖKÜMANI VE FORMU KULLANABİLİRSİNİZ.

            Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için EVGER EV GEREÇLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.’YE yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda bulunan adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

1.Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla O.S.B. 9.Cd. No:17 Melikgazi/Kayseri adresine, Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3 Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2.Sitemizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sitesinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle www.evger@hs01.kep.tr veya info@evger.com.tr Elektronik İmza ya da Mobil İmza ile imzalanması, E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

3.Talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre ücret alınabilecektir. Başvurunun, Şirket’imizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

 4.Kimlik ve İletişim Bilgileriniz Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Adı Soyadı: 
T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası: 
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi/İş Yeri Adresi : 
Cep Telefonu: 
Telefon Numarası: 
Faks Numarası: 
E-posta Adresi: 
  

5. Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz:

Şirketin İnternet adresi: www.evger.com.tr

EVGER EV GEREÇLERİ SANAYİ ve TİCARET AŞ

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU BİLGİLENDİRMESİ

1. Genel Bilgi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak ilgili kişilere KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen hakları tanımıştır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca EVGER EV GEREÇLERİ SANAYİ ve TİCARET AŞ yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması halinde, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirecektir.

2. Başvuru Hakkı;

Başvuru Konuları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirket’imize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

2/1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2/2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

2/3.Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

2/4.Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

2/5.Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

2/6.Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

2/7.İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle   kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

2/8.Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

3-Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar KVKK’nın 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

3/1.Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

3/2.Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

3/3.Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

3/4.Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,

3/5.Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

3/6.Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

3/7. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

3/8.Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

3/9.Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

4-Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

☐ Müşteri       ☐ Ziyaretçi      ☐ İş ortağı      ☐ Diğer…………………………………….

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:…………………………………………

Konu:…………………………………………

☐ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar :………………………….

☐ Diğer: ………………………………………………………………

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih :…………….

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım, Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz ………………………………………………

4/1.Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:……………..…………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/2. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 ☐Adresime gönderilmesini istiyorum. ☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 ☐Elden teslim almak istiyorum.

 İşbu başvuru formu, Şirket’imiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirket’imiz ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

 Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket’imiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

*Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, yetkili makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri (veli/vasi olduğunuzu gösterir belge, özel yetki içeren vekaletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde, şirketimizin başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi için, söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir

TurkishEnglish
Kataloğumuzu Gördünüz mü?